Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Tärna IK Fjällvinden


 

Antagna 1936-01-05
Fastställda av årsmötet 1985-06-30
Reviderade 1997-06-30
Reviderade 1998-03-12
Reviderade 2002-10-08
Reviderade 2005-07-15
Publicerade på Fjällvindens hemsida 2009-01-24

Stadgar
För Tärna IK Fjällvinden stiftade 1936-01-05
Idrottens mål och inriktning
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion, rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Ändamål
Föreningen (TIK) har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
Hemort
Föreningen har sin hemort i Tärnaby.
Medlemsskap
§1
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift om sådan avgift fastställts av årsmötet. Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelsen eller särskild person att inta medlem. Ansökan om medlemsskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse. Beslut, varigenom ansökan om medlemsskap avslås skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får person föreslagen av styrelsen kallas till ständig medlem eller Hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i 9 § RF stadgar.
§2
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalt årsavgiften under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
§3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle at yttra sig, inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen därför redovisas, samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF stadgar.
Medlem
§4
Medlem
 • Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
§5
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
§6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
Styrelsen
§7
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
 • Tillse att för föreningen bildade regler iaktas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Förbereda årsmötet
§8
Styrelsen består av ordförande och 4 och 8 ordinarie ledamöter, jämte 2 suppleanter inbördes rangordnande.
§9
Styrelsemöte och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästa årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar som behövs. Styrelsen får arvodera en person, utanför styrelsen, för del av kassörssysslan. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s stadgar.
§10
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.
§11
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av den är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
§12
Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i orförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt vad styrelsen bestämmer, varvid nedanstående uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • Förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • För protokoll över styrelsens sammanträden
 • Registrerar och förvarar skrivelser
 • Tillser att fattade beslut verkställs
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • Ser till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • Ser till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl. som finns att få
 • Driver in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt ser till att det finns verifikationer över dessa
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper, samt lämna arbetsgivare - respektive kontrolluppgifter
 • Att årligen upprätta balans- och resultaträkningar
 • Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också föreningen förvärvade priser införs
 • Att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
 • Utarbeta underlag för budget
Verksamhets- och räkenskapsår m.m.
§13
Verksamhetsåret omfattar tiden 1/6-30/5. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte påföljande å.
Revision
§14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna:
 • Föreningens räkenskaper
 • Årsmötes- och styrelseprotokoll
 • Medlemsmatrikel och övriga handlingar

som revisorerna önskar ta del av, när som helst de begär. När det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrlsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Sektionerna
§15
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner: Alpina, Längd/Löpare, Snowboard, Tärningen, Hälsa och Motion, Vattensport samt Fastighet. Beslut om bildande eller nedläggning av sektionen fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
§16
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 2, 4 eller 6 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar inom sektionen, av möte med föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Förslag till sektionsstyrelse skall inlämnas till huvudstyrelsen senast 2 veckor före årsmötet. Föreningens årsmöte godkänner sektionsmötets val av sektionsstyrelse. Om sektionsstyrelsens förslag ej framlagts åligger det årsmötet att välja sektionsstyrelse. Härutöver får styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.
§17
Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt de befogenheter som sektionsstyrelsen har.
§18
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
Möten
Ordinarie möten
§19
Årsmötet hålls inom 3 månader från räkenskapsårets slut, dock senast före september månads utgång. Styrelsemöten hålls minst 5 ggr/år. Där utöver minst ett medlemsmöte för föreningen per år. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möten. Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i ortspressen och anslag i klubblokalen och på offentliga anslagstavlor senast två veckor innan mötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Sektionsstyrelsemöten hålls minst tre gånger per år. Sektionsmöten hålls minst ett per år. Protokoll från sektionsmöten och sektionsstyrelsen tillsänds huvudstyrelsen.
§20
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
§21
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§22
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd på mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare
 7. Sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansäkningar för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av
  a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter eller sektionsstyrelsens ledamöter delta
  e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
  f) Beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten
 13. Godkännanden av sektionsmötens val av sektionsstyrelser
 14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet
 15. Avslutning

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns på dagordningen för mötet

Extra årsmöte
§23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el. dylikt. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§24
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §.
Beslut, omröstning
§25
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nej rop) eller efter votering om sådan begärs. Med undantag för de i § 26 örsta stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
Stadgefrågor m.m.
§26
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen, i sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Mötet som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådana fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.
§27
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämda ändamål. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balansräkningar skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas vederbörande SF.
§28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för mdlemmarna.
Uppdaterad: 16 FEB 2010 13:45

Postadress:
Tärna IK Fjällvinden - Skidor
Västra Strandvägen 1
92064 Tärnaby

Besöksadress:
Västra Strandvägen 1
92064 Tärnaby

Kontakt:
Tel: 0954-101 09
E-post: This is a mailto link

Se all info